Regulamin
Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa ogólne warunki, zasady oraz sposób
sprzedaży prowadzonej przez KRDS sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-396) przy ul. Kołobrzeskiej
59E, numery ewidencyjne NIP: 5842530578, REGON: 524438498, KRS 0001018547 oraz e-mail:
kordes@kordes.pl, za pośrednictwem sklepu internetowego kordes.pl (zwanego dalej: „Sklepem
Internetowym”) oraz określa zasady i warunki dokonywania zakupów w ramach sklepu
internetowego dostępnego w domenie www.kordes.pl oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w
zakresie prowadzenia konta, o którym mowa w artykule 2 ust. 5.

§1 Definicje
REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami; informujący o obowiązkach oraz
uprawnieniach dwóch Stron Umowy;
STRONA – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Strony – rozumie się
Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie;
DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy.
DOSTAWA – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za
pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
DOSTAWCA – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania
Dostawy Towarów:
a) firmę kurierską;
HASŁO – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas
Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta
Klienta w Sklepie Internetowym.
FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie
Konta.
FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie
Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do
elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i
płatności.
KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach
przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca
ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub
zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
KONSUMENT – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
KONTO KLIENTA – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym
przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym

gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego
Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą
osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu
działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową.
UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego.
REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez użytkownika konta w sklepie internetowym
www.kordes.pl
SPRZEDAWCA – oznacza przez KRDS sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-396) przy ul. Kołobrzeskiej
59E, numery ewidencyjne NIP: 5842530578, REGON: 524438498, KRS 0001018547
UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za
pośrednictwem sklepu internetowego.
FORMA PŁATNOŚCI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Klienta podczas finalizacji
zamówienia w sklepie internetowym.
FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, oferowana przez sklep
internetowy, wybrana i akceptowana przez kupującego.
DOKUMENT PŁATNOŚCI – faktura VAT lub Paragon, w zależności od wyboru Klienta
ZAŁĄCZNIKI – informacja od prawie do odstąpienia od umowy, formularz odstąpienia od umowy.
KOSZYK – funkcjonalność na stronie internetowej w której określone są produkty dodane
bezpośrednio przez Klienta w celu zawarcia umowy sprzedaży.
ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres wskazany przez sprzedawcę
do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji
FORMULARZ ZAMÓWIENIA – funkcjonalność sklepu internetowego umożliwiająca kupującemu
złożenie zamówienia.


§2 Postanowienia ogólne
Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności
intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do
wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem
logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do
których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich
może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy
wyrażoną na piśmie.
Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony
Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia
końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej
Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego

Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w
oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm
„cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że
wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony
Internetowej Sklepu.
Do korzystania z kordes.pl konieczne jest urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką
internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari
w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności sklepu internetowego kordes.pl, w
tym rejestracji, a także składania zamówień na Produkty, niezbędne jest aktywne konto poczty
elektronicznej (e-mail).
Informacje dotyczące Sklepu internetowego, wszystkich produktów oraz usług z nim związanych
można uzyskać:
dzwoniąc pod numer telefonu: +48 58 556 44 83, +48 58 728 49 41, od poniedziałku do piątku w
godzinach 8.30-18.00, za wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy (koszt połączenia
zgodnie ze stawkami operatora ponosi dzwoniący)
drogą mailową: kordes@kordes.pl
wypełniając formularz kontaktowy zawarty na stronie URL https://www.kordes.pl
Warunkiem skorzystania z usług Sklepu internetowego jest uprzednia akceptacja postanowień
Regulaminu oraz przestrzeganie zawartych w nim zasad. Użytkownik ma obowiązek zapoznanie z
treścią Regulaminu, przed podjęciem jakichkolwiek działań.
Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec Umowny umowy zawieranej na
odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.
Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polski.
W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Klient może skorzystać z prawa do negocjacji warunków
Umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę w oparciu o niniejszy Regulamin.
Wszystkie produkty oferowane w sklepie Kordes są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i
prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi produktów bez wad.
Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców
korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i
jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego
Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o
zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma
prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę
internetową www.kordes.pl
Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie
przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych

świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający
dobra osobiste osób trzecich.
Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą
elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez
osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które
zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy
antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się
do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia
przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego
przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z
działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub
wprowadzających w błąd.


§3 Klienci i rejestracja
Rejestracja w sklepie internetowym jest dobrowolna i bezpłatna. W celu złożenia zamówienia Klient
musi założyć Konto klienta.
Rejestracja jest możliwa za pomocą formularza rejestracyjnego, w którym Klient sklepu podaje swoje
prawdziwe dane.
Imię
Nazwisko
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Wypełnienie formularza rejestracji skutkuje utworzeniem Konta klienta. Klient ma pełny dostęp do
swojego konta. Użytkownik ma prawo do weryfikacji swoich danych, aktualizacji, oraz usunięcia
swojego konta zgodnie z RODO w każdym momencie.
Konto klienta jest tworzone na czas nieokreślony.
W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z
Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza
rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych
osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych
nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi
Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy
stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres
Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą
elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie
Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną
usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i
dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.


§4 Zakupy
Klient może składać zamówienia w sklepie internetowym 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu przez
stronę internetową www.kordes.pl
Informacje o produktach prezentowane na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w
rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do umowy sprzedaży.
Sprzedaż w sklepie internetowym jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Na wszystkie towary oraz usługi jest wystawiany paragon lub Faktura VAT
Ceny widoczne w sklepie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT)
Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym są wolne od wad fizycznych oraz prawnych.
Złożenie zamówienia określa ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez
Klienta.
Kody promocyjne pozwalają Klientowi, dokonania tańszego zakupu. Kod promocyjny należy wpisać
podczas finalizacji zamówienia.
Klient dodaje produkt do (wirtualnego) koszyka. Produkt znajdujący się w koszyku nie wiąże się z
rezerwacją danego produktu. W przypadku wyczerpania produktów przed finalizacją zamówienia
Sprzedawca zastrzega, że dane zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.
Po złożeniu zamówienia przez Klienta oraz wyborze dostępnych płatności w sklepie internetowym,
Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia na wskazany adres e-mail podczas składania
zamówienia lub e-mail, który jest podany w koncie użytkownika. Potwierdzenie złożenia zamówienia
oznacza zawarcie umowy sprzedaży produktu.
Prezentowane na stronach sklepu produkty oraz inne formy ich wizualizacji mogą nie oddawać
rzeczywistych wielkości i odcieni produktów. Sprzedawca dołożył wszelkich starań aby prezentowane
produkty były wyeksponowane, jak najlepiej i oddawały prawdziwe odcienie. W celu uzyskania
dodatkowych informacji, zdjęć itp. prosimy o kontakt ze sklepem.
Realizacja zamówień jest złożonych w sklepie internetowym jest prowadzona od 8.30 do 18.00. (od
poniedziałku do piątku).
Dniem wykonania umowy jest dzień odbioru przesyłki przez Klienta.


§5 Płatność
Płatności dokonywane przez Klientów są realizowane przez wyspecjalizowaną instytucję płatniczą, z
którą Sprzedawca, dla wygody Klientów zawarł umowę lub na podany numer konta Sprzedawcy.
Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

przelew bankowy na rachunek bankowy Tpay (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta
zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po
otrzymaniu z systemu PayU informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności);
karta płatnicza lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayTel, obsługiwany przez
firmę PayTel S.A. z siedzibą w Warszawie (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta
zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po
otrzymaniu z systemu PayU informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności);
gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja
zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia
zamówienia).
W przypadku wyboru płatności internetowych, Klient zostaje przekierowany do strony internetowej
umożliwiającej dokonanie płatności. Umowa sprzedaży zostaje anulowana gdy płatność za produkt
nie zostanie dokonana w terminie 7 dni od dnia zamówienia, zamówienie złożone przez Klienta jest
anulowane, a brak wpłaty rozumie się jako odstąpienie Klienta od umowy sprzedaży.
Cena Produktu podana w opisie produktu obejmuje podatek oraz opłaty wymagane przez przepisy
obowiązującego prawa. Cena nie obejmuje kosztów transportu i dostawy produktów. Koszt
transportu jest wskazywany przy finalizacji zamówienia przed dokonaniem płatności.
Nabycie produktu jest dokumentowane wystawieniem paragonu lub wystawieniem faktury VAT.
Klient wyraża zgodę na otrzymywanie droga elektroniczną, na adres email wskazany przez siebie
podczas rejestracji, elektronicznych obrazów rozliczenia, w szczególności: Faktury Vat z załącznikami,
Faktury korygujące itp.


§6 Dostawa
Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
Zamówiony towar jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej lub Paczkomatów InPost. Przesyłki
dostarczane są od 9 do 18 w dni robocze, dla przesyłek kurierskich oraz 24/7 dla przesyłek InPost.
Sprzedawca informuje Klientów o kosztach dostawy na kordes.pl w podsumowaniu zamówienia,
przed jego złożeniem przez Klienta.
Przybliżony czas wysyłki jest podany w podsumowaniu zamówienia obejmuje dni robocze. Jeżeli
Klient nabył wiele produktów o różnym czasie wysyłki zostaną one dostarczone po skompletowaniu
całości, to jest w najdłuższym z podanych czasów wysyłki poszczególnych produktów.
Wysyłka na stronie kordes.pl jest aktualnie ograniczona do adresów znajdujących się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Klient zobowiązany jest dokonać sprawdzenia stanu Produktu bądź, gdy jest to utrudnione, stanu
przesyłki (opakowania) niezwłocznie po dostarczeniu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
uszkodzeń mogących powstać w transporcie Klient powinien sporządzić protokół szkody oraz
niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.
Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie produktu wynikających z przyczyn leżących po stronie
Klienta – np. w związku z podaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy
uniemożliwienie dostarczenie przesyłki. W takiej sytuacji Sprzedawca zawiadamia Klienta o nieudanej
próbie dostarczenia produktu.

Jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować świadczenia w całości lub w jego części z uwagi na to, że
towar jest niedostępny, nie został dostarczony do Sprzedawcy, bądź uległ uszkodzeniu lub utracie,
wówczas Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni w przypadku
Klienta, który jest Konsumentem i trzydziestu dni w przypadku Klienta- Przedsiębiorcy od zawarcia
Umowy, zawiadomi o tym Klienta, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego
zamówienia. Sprzedawca zwróci Klientowi otrzymaną cenę albo spełni świadczenie zastępcze o takiej
samej wartości jak uiszczona zapłata dokonana przez Klienta – według wyboru i za zgodą Klienta.


§7 Odstąpienie od umowy
Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. 2020, poz. 287 ze zm.)
Klient będący konsumentem lub będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z
jej działalnością gospodarczą, o której mowa w art. 38a ww. ustawy o prawach konsumenta – który
zawarł umowę na odległość może w terminie czternastu dni od dnia otrzymania produktu odstąpić
od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Odstąpienie od umowy może nastąpić za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie
kordes.pl lub drogą pisemną (wzór formularza oświadczenia o odstąpienia od umowy stanowi
załącznik nr 1 do Regulaminu.) W przypadku, gdy w ramach zamówienia, Klient zamówił więcej niż
jeden produkt, odstąpienie może dotyczyć wszystkich lub wybranych przez Klienta produktów, z
zastrzeżeniem, że w przypadku gdy produkt sprzedawany jest jako komplet, zestaw lub pakiet
odstąpienie możliwe jest w stosunku do tego kompletu, zestawu lub pakietu.
Zwrot w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży produktu, od którego Klient odstąpił powinien
nastąpić niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy. Koszt
odesłania produktu do Sprzedawcy ponosi klient. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie
Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. W przypadku skutecznego odstąpienia od
umowy sprzedaży, Sprzedawca dokonuje zwrotu uiszczonej przez Klienta należności analogicznie do
wybranej przez klienta metody płatności.
W przypadku przekroczenia terminu odstąpienia od umowy określonych w niniejszym regulaminie,
Sprzedawca odeśle Klientowi produkt na jego koszt. Niezastosowanie się do opisanej procedury przez
Klienta, może skutkować opóźnieniem zakończenia procedury odstąpienia od umowy, a co za tym
idzie zwrotu środków należnych Klientowi.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania
z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania Towaru.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach:
określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. 2020, poz. 287
ze zm.), w szczególności w sytuacji, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz stworzona według
specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
gdy zwracany towar zostanie odesłany niekompletny, uszkodzony lub będzie nosił ślady używania
inne niż świadczące o wykorzystaniu produkty w celach sprawdzenia;


§8 Reklamacje
Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest
odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną.

Zapewnienia Sprzedawcy traktuje się na równi z zapewnieniami producenta lub jego przedstawiciela,
który wprowadził do obrotu produkt w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
Klient może złożyć reklamację wobec Sprzedawcy, w szczególności w przypadku niezgodności
produktu z umową bądź wad fizycznych. Produkt jest niezgodny z umową jeżeli w szczególności:
Nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając je w opisie
produktu.
Nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy (dodatkowa
informacja do produktu), a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia.
Została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt 3 wyłącznie w sytuacji gdy:
Udowodni że zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać;
Wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Klienta;
Treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy ze Sprzedawcą
Reklamację można złożyć w drodze elektronicznej poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na
tronie internetowej kordes.pl. w formie poczty elektronicznej bądź pisemnie na adres Sprzedawcy..
Reklamacja powinna zawierać:
Imię i nazwisko
Email
Numer telefonu
Opisanie transakcji (zamówienia/produktu) której dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających
reklamację
Paragon lub fakturę potwierdzającą sprzedaż produktu.
Konkretne żądanie klienta związane ze składaną reklamacją.
W przypadku jeśli reklamacja dotyczy produktu wraz ze złożeniem reklamacji należy wysłać produkt,
podlegający reklamacji oraz potwierdzenie dokonania jego zakupu (paragon lub faktura VAT) na
adres KRDS sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-396) przy ul. Kołobrzeskiej 59E, . Jeżeli podane w
reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedawca
zwraca się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedawca rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Klient otrzyma informację
o sposobie rozpatrzenia reklamacji zgodny ze swoim życzeniem (drogą elektroniczną bądź pisemnie
na adres podany przez niego w drodze rejestracji). W przypadku odrzucenia reklamacji sprzedający o
tym klienta podając powody tej decyzji.
Gdy wymiana bądź naprawa produktu okaże się niemożliwa, Sprzedawca powiadomi o tym Klienta
oraz przekaże wszelkie informacje dotyczące dalszego toku postępowania.
W przypadku uzasadniającym zwrot ceny, należność za zakupiony przez Klienta produkt zostanie
zwrócona w terminie 14 dni po uzyskaniu przez sprzedającego zwrotu tego produktu.
Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.


§9 Ochrona danych osobowych
Sprzedawca jest administratorem danych osobowych klientów oraz osób wskazanych przez Klientów.
Sprzedawca przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach
związanych z realizacją sprzedaży produktów w ramach sklepu internetowego kordes.pl,
w tym zawierania i realizacji umów sprzedaży (obsługi transakcji sprzedaży produktów, komunikacji z
Klientami i rozpatrywania reklamacji), a także archiwizacji transakcji.
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
zaakceptowania przez Klienta Regulaminu (w toku zakładania konta bądź składania Zamówienia),
konieczność wykonania umowy usługi na rzecz Klienta,
Podanie Sprzedawcy danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania określonych
danych osobowych może wiązać się z utrudnieniem, bądź brakiem możliwości zawarcia umowy
sprzedaży bądź świadczenia usługi zegarmistrzowskiej.
Klient ma nieograniczony dostęp do wglądu w dane które podał w procesie rejestracji oraz ma prawo
do ich zmiany czy aktualizacji.
Dane osobowe niezbędne do realizacji zamówień mogą być przekazywane dostawcą usług w celu
przetwarzania płatności w sklepie internetowym.
Sprawy dotyczące przetwarzania danych osobowych nieuregulowane w tym regulaminie stosowane
są zapisy polityki prywatności, dostępne tutaj.


§10 Postanowienia końcowe
Sprzedawca zastrzega prawo do zmiany Regulaminu po uprzednim poinformowaniu użytkowników o
zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie czternastu dni przed dniem wejścia ich w
życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniego regulaminu będą realizowane zgodnie z
jego postanowieniami. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w regulaminie
może usunąć swoje konto.
Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w
rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy
względu na siedzibę Sklepu.
Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w
rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze
względu na siedzibę Sklepu.
Użytkownik może kontaktować się ze sprzedawcą w następujący sposób:
Telefon: +48 556 44 83 lub +48 58 728 49 41
E-mail: kordes@kordes.pl
Poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego adresem kontakt

Pisemnie na adres: KRDS sp. z o.o. 80-396 Gdańsk ul. Kołobrzeska 59E
Klient może uzyskać dostęp do regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku dostępnego w
stopce strony dostępnego na kordes.pl
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 22 maja 2023 roku.